Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bánovce nad Bebravou

Charakteristika jednotlivých činnosti zariadenia

Psychologická činnosť

Špeciálno-pedagogická činnosť

Preventívna činnosť

Klienti

HORE

Psychologická činnosť

 • psychologická diagnostika
 • psychokorekčná činnosť – terapie, reedukácie, korekcie
 • konzultačno-poradenská činnosť – rodičia, pedagogický pracovníci, pracovníci štátnej správy – sociálna kuratela
 • depistáž školskej zrelosti – pripravenosť detí MŠ na vstup do školy
 • sledovanie adaptácie na školu v prvých ročníkoch ZŠ
 • práca s problémovými triednymi kolektívmi
 • profesijná orientácia, rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností a požiadaviek volenej profesie, kariérne plánovanie
 • prevencia sociálno-patologických javov
 • besedy na témy - konflikty medzi jednotlivcami a skupinami, prejavy netolerancie, xenofóbie, rasizmu a diskriminácie, obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva, šikanovanie, násilie, prejavy agresivity medzi deťmi, rozvoj osobnosti, sebapoznávanie, zvládanie stresu, slušné správanie
 • účasť na integračných komisiách a s tým súvisiaca pomoc pri vypracovávaní IVVP
 • psychologická diagnostika žiakov špeciálnych škôl
 • pravidelná práca s deťmi so ŠVVP na škole
 • integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • účasť na vzdelávacích aktivitách a pracovných stretnutiach určených pre odborných pracovníkov CPPPaP
 • tvorba metodických materiálov
 • účasť na rodičovských združeniach
 • vedenie študentov psychológie a sociálnej práce a poskytnutie možnosti praxe
 • organizovanie prímestského denného tábora

  Špeciálno-pedagogická činnosť

 • špeciálno-pedagogická diagnostika
 • špeciálno-pedagogické korekcie
 • konzultačno-poradenská činnosť – rodičia, pedagogický pracovníci, pracovníci štátnej správy – sociálna kuratela
 • depistáž školskej zrelosti – pripravenosť detí MŠ na vstup do školy
 • špeciálno-pedagogické vyšetrenie pre žiakov nultého ročníka
 • špeciálno-pedagogické intervencie pre žiakov nultého ročníka
 • sledovanie adaptácie na školu v prvých ročníkoch ZŠ
 • rozvoj grafomotorických zručnosti formou skupinovej korekcie v MŠ a individuálne korekcie
 • účasť na integračných komisiách a s tým súvisiaca pomoc pri vypracovávaní IVVP
 • pravidelná práca s deťmi so ŠVVP
 • špeciálno-pedagogické korekcie v špeciálnej triede MŠ
 • účasť na vzdelávacích aktivitách a pracovných stretnutiach určených pre odborných pracovníkov CPPPaP
 • tvorba metodických materiálov
 • účasť na rodičovských združeniach
 • organizovanie prímestského denného tábora

  Preventívna činnosť

 • konzultačno-poradenská činnosť – rodičia, pedagogický pracovníci, pracovníci štátnej správy – sociálna kuratela
 • depistáž školskej zrelosti – pripravenosť detí MŠ na vstup do školy
 • sledovanie adaptácie na školu v prvých ročníkoch ZŠ
 • práca s problémovými triednymi kolektívmi
 • profesijná orientácia, rozhodovanie na základe porovnávania vlastných schopností a požiadaviek volenej profesie, kariérne plánovanie
 • prevencia sociálno-patologických javov
 • besedy na témy - konflikty medzi jednotlivcami a skupinami, prejavy netolerancie, xenofóbie, rasizmu a diskriminácie šikanovanie, násilie, prejavy agresivity medzi deťmi, rozvoj osobnosti, sebapoznávanie, obchodovanie s ľuďmi, zvládanie stresu
 • skupinová práca na školách alebo v priestoroch CPPPaP zameraná na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností detí
 • tvorba metodických materiálov
 • metodické vedenie koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov na ZŠ a SŠ
 • metodické vedenie výchovných poradcov na ZŠ a SŠ
 • koordinovanie preventívnych programov na školách
 • zabezpečovanie ďalšieho možného vzdelávania koordinátorov sociálno-patologických javov

  Klienti

 • CPPPaP je poskytovateľom činnosti podľa §132 a 133 zákona 245/2008 Z.z. v územnej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ktorý je zriaďovateľom zariadenia.
 • CPPPaP poskytuje starostlivosť podľa § 130 ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. deťom od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ).
 • CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou poskytuje starostlivosť deťom a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ prevažne bánovského okresu /5 mestských základných škôl, 5 plnoorganizovaných dedinských základných škôl, 1 málotriednu základnú školu a 3 základné školy trenčianskeho okresu, 27 materských škôl a 3 stredné školy, ŠZŠ a ZŠI Brezolupy. Zároveň poskytuje odbornú a poradenskú činnosť zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a pracovníkom štátnej správy – sociálna kuratela.
 • © 2012 • antonas • Všetky práva vyhradené