Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bánovce nad Bebravou

Prehľad odborných aktivít

Materské školy

Základné školy

Stredné školy

Prednášková činnosť pre učiteľov

HORE

Materské školy

 • odborná spolupráca so zameraním na riešenie aktuálnych problémov v MŠ
 • depistáž školskej zrelosti, pripravenosti na vstup do školy
 • starostlivosť o deti so sociálne znevýhodneného prostredia, s odloženou školskou dochádzkou – intenzívna práca s deťmi so zameraním na rozvoj nedostatočne rozvinutých kognitívnych zručnosti, zvyšovanie emocionálnej odolnosti a osobnostný rozvoj
 • účasť na rodičovských združeniach – informatívne stretnutia pre rodičov detí predškolského veku
 • grafomotorické cvičenia – skupinové stretnutia so zameraním na rozvoj najmä grafomotorických zručnosti detí predškolského veku
 • prednášky pre učiteľky v predškolských triedach MŠ – školská zrelosť
 • práca s deťmi v špeciálnych triedach MŠ
 • rozvoj prosociálneho správania v MŠ

  Základné školy

 • rozvoj prosociálneho správania – program určený pre žiakov nultých ročníkov so zameraním na rozvoj prosociálneho správania, nedostatočne rozvinutých kognitívnych schopnosti, emocionálnych zručností, osobnostný rozvoj – 1-krát týždenne
 • sledovanie adaptácie žiakov prvých ročníkov ZŠ – screening možných adaptačných problémov pri nástupe do školy
 • práca s problémovým triednym kolektívom – odborná pomoc pri riešení vzťahových problémov v triede
 • pravidelná skupinová terapia so žiakmi s poruchami správania I. a II. stupňa
 • besedy – besedy na rôzne témy: ponukový list besied na stiahnutie
 • debatné stretnutia - rozhovory na pálčivé otázky, ktoré trápia žiakov, formou diskusných stretnutí, určené pre 8. a 9. ročníky
 • prednášková činnosť pre učiteľov na rôzne témy, napr. dieťa s ADHD (pre učiteľov I. stupňa ZŠ), integrácia, syndróm vyhorenia, špecifické poruchy učenia, dieťa s intelektom v pásme mentálnej subnormy a pod.

  Stredné školy

 • odborná spolupráca so zameraním na riešenie aktuálnych problémov na SŠ
 • besedy – besedy na rôzne témy: ponukový list besied na stiahnutie
 • profesijné a kariérne poradenstvo - pozostáva z 2 častí, skupinovej diagnostiky a následne individuálneho pohovoru, určené pre žiakov maturitných ročníkov

  Prednášková činnosť pre učiteľov

 • Dieťa s ADHD
 • Konflikty a ich riešenie
 • Dieťa s intelektom v pásme mentálnej subnormy
 • Stres alebo pohoda
 • Ako predchádzať nežiaducemu správaniu u žiakov
 • Rešpektovať a byť rešpektovaný (prístup P. Kopřivu a kol.)
 • Špecifické poruchy učenia
 • © 2012 • antonas • Všetky práva vyhradené