Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bánovce nad Bebravou

Dobrý deň...

Vítame Vás srdečne na internetových stránkach našej poradne!

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, limitovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a mládeže do ukončenia prípravy na povolanie. Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických pracovníkov škôl. Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne.

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok8.00 - 14.00
Utorok8.00 - 14.00
Streda8.00 - 14.00
Štvrtok8.00 - 14.00
Piatok8.00 - 14.00

V inom čase podľa dohody, osobne alebo telefonicky.

0903 668 660

038 760 2097

Žiadosť o diagnostiku, konzultáciu, terapiu, korekciu, návrh a podnet je možné podať osobne, telefonicky, písomne na poštovú adresu, prípadne elektronickou poštou na ppp_bnb@stonline.sk

Sťažnosť na zamestnancov je možné podať osobne alebo písomne u riaditeľky zariadenia Mgr. Dany Balažovičovej.

Sťažnosť na riaditeľku zariadenia je možné podať u prednostu Okresného úradu, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín - JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.

Žiadosti a sťažnosti vybavujeme do 60 pracovných dní.

© 2012 • antonas • Všetky práva vyhradené